• asdasdasdasd
  • asdasda
  • adas
  • cc
  • CBCC
  • NU GV

Giới thiệu

Đào tạo

Tuyển sinh

Văn bản pháp quy

Tin tức và hoạt động

Thông báo

CB-GIÁO VIÊN

HỌC SINH-SINH VIÊN

Nghiên cứu khoa học

CÔNG KHAI-KIỂM ĐỊNH CLGD

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương ĐD HCM

KH v/v Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

SỞ Y TẾ BẾN TRE                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 16/KH-TCYT                                 Bến Tre, ngày 12 tháng 03 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

 

- Căn cứ Chỉ thị số: 2516/CT-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Căn cứ Chỉ thị số: 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Thực hiện theo chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Y tế và ngành Giáo dục – Đào tạo  tỉnh Bến Tre;

- Căn cứ vào Nghị quyết, Chương trình và Kế hoạch năm học của nhà trường.

     Trường Trung cấp Y tế Bến Tre xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ viên chức và học sinh nhà trường.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh.

1.2. Yêu cầu

- Phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phụ những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

- Đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương của Bác.

- Kết hợp tổ chức học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ giáo viên và học sinh.

- Cuộc vận động phải thực sự lôi cuốn được toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường tham gia, coi đó là kim chỉ nam cho việc tu dưỡng đạo đức, lối sống hàng ngày, các hoạt động thực tiễn, tuyên truyền phải thực sự có hiệu quả, tránh cách làm hình thức, qua loa, chiếu lệ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

2.1. Đối với Chi bộ, Ban Giám Hiệu nhà trường

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cơ quan kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động cấp trường.

- Tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường học tập nghiêm túc các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh trong đó tập trung học tập các phẩm chất “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”, ý thức tổ chức kỹ luật, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham những, lãng phí; tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, và hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh nghe những mẩu chuyện kể về Bác, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt định kì của đơn vị.

- Hàng tháng hoặc hàng quý, lãnh đạo các đơn vị phải báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước chi bộ.

- Chi Ủy tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động, khi phát hiện trường hợp cán bộ, đảng viên và học sinh vi phạm phải có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời và mang tính giáo dục cao.

- Mỗi đồng chí trong chi bộ phải thực sự là một tấm gương sáng trong việc ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.2. Đối với các Tổ bộ môn

- Thực hiện lồng ghép nội dung của cuộc vận động vào các tiết dạy học ở các bộ môn sao cho phù hợp với mục tiêu giảng dạy.

- Nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt các cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

- Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, trọng tâm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chấp hành pháp luật, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thường xuyên tự học, nâng cao trình độ.

2.3. Đối với tổ chức Công đoàn

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên, viên chức nhà trường ký cam kết thực hiện cuộc vận động, đồng thời triển khai cuộc vận động dưới nhiều hình thức, gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “hai không với 4 nội dung”, gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua: “Hai tốt” “Hai giỏi”.

- Xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan, nâng cao đạo đức, trách nhiệm của cán bộ giáo viên, viên chức nhà trường.

- Tổ chức các cuộc thi kể chuyện Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ giáo viên, viên chức trong nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động thể thao cho cán bộ giáo viên, viên chức trong nhà trường nhằm rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ.

- Gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, tổ chức cho cán bộ viên chức, giáo viên và học sinh sinh hoạt tập thể về nội dung chuyên đề bằng các hình thức khác nhau, tổ chức tuyên dương những cá nhân tập thể điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động.

2.4. Đối với Phòng CTCT HSSV và Đoàn Thanh Niên

- Thường xuyên tuyên truyền vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các tiết chào cờ, ngoại khóa, chương trình phát thanh bằng những câu chuyện kể về tấm gương của Bác, những gương người tốt, việc tốt hàng ngày…

- Phát động phong trào làm việc tốt hàng tuần và có những biện pháp động viên khuyến khích đoàn viên, thanh niên học sinh làm việc tốt.

- Tổ chức các buổi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử Cách mạng vào các ngày lễ lớn nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh nhà trường.

- Tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên nhằm rèn luyện thân thể, phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên thanh niên có năng khiếu về văn nghệ, thể thao.

- Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho đoàn viên, thanh niên học sinh.

- Đoàn Thanh niên tổ chức cho đoàn viên thanh niên học sinh nhà trường đăng ký thực hiện cuộc vận động làm theo lời Bác.

- Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để có những biện pháp giáo dục học sinh phù hợp. Xây dựng môi trường học tập thực sự “thân thiện và tích cực”

2.5. Đối với CBVC, giáo viên và học sinh

a) Đối với CBVC, giáo viên

- Tích cực nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người trong việc thực hiện được phân công và trong cuộc sống, lấy tư tưởng của Người làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực hiện pháp luật, quy chế cơ quan, tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong giáo dục.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, giảng dạy, lấy chất lượng, khối lượng, tiến độ của công việc  là mục tiêu cho mọi hành động.

- Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, thương yêu học sinh, vì đạo đức của người thầy thuốc phải rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức chấp hành luật pháp và thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”.

- Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh ngăn chặn đồng nghiệp và học sinh vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp

b) Đối với học sinh

- Tích cực học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người trong cuộc sống và học tập, lấy tư tưởng của Người làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, rèn luyện của bản thân.

- Tích cự tham gia các hoạt động theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với trọng tâm là tăng cường ý thức và ý chí học tập vì đất nước, vì bản thân, tu dưỡng đạo đức, hành vi văn minh, tuân thủ nội quy nhà trường và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động tình nguyện, không ngừng rèn luyện những đức tính cao đẹp của người thấy thuốc tương lai.

- Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh, thực hiện lối sống đẹp, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và Nội quy – Quy chế nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Kiện toàn Ban chỉ đạo tực hiện cuộc vận động; xây dựng và triển khai kế hoạch trên cơ sở mục đích, yêu cầu nội dung, chỉ tiêu cụ thể ở từng lĩnh vực công tác bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp cho từng đối tượng cụ thể.

- Cấp ủy, Bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại nhà trường.

- Đồng chí Trưởng ban thực hiện cuộc vận động, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng các phòng ban và tổ bộ môn chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thức hiện kế hoạch này đến đơn vị mình phụ trách.

- Thực hiện triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn kết chặt chẽ, thực hiện đồng bộ với chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; cuộc vận động “Hai không” với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Từng Đảng viên, cán bộ giáo viên, viên chức và học sinh tự liên hệ với các tấm gương Hồ Chí Minh xây dựng bảng đăng ký làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nêu đầy đủ các giải pháp thực hiện phù hợp với công việc, với từng khả năng và mang lại hiệu quả cao. Thời gian kí cam kết: 10-20/ 03/ 2013

- Các đơn vị, tổ chức trực thuộc phổ biến, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình người tốt việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời phê phán và uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, làm qua loa, chiếu lệ, nói không đi đôi với làm.

- Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt những chuẩn mực đạo đức theo Tư tưởng và Tấm gương Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của nhà trường trong từng giai đoạn. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua trong đơn vị.

- Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp trường có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cuộc vận động của các bộ phận trong nhà trường. Hàng tháng, học kỳ, và cuối năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động về sở Y tế theo quy định.

 

     Trên đây là kế hoạch thực hiện cuộc vận động đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013. Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có thể điều chỉnh bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                       (đã ký)

- Sở Y tế (báo cáo);

- Sở Giáo dục & Đào tạo (báo cáo);                                                         

- Hiệu trưởng (chỉ đạo);                                   Nguyễn Quốc Thới 

- Các Phó Hiệu trưởng (chỉ đạo);

- Các thành viên Ban chỉ đạo (thực hiện);                       

- Lưu: VT, BCĐ.